Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 33, 62-025 Kostrzyn. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego abcgazeta@wp.pl

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

a) realizacji zadań wynikających ze statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
c) realizacji działań promocyjnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Korzystnie
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

ANKIETA

 

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

Czy występują u Pana/i objawy infekcji dróg oddechowych takie jak gorączka, kaszel, katar lub duszności?

꙱ TAK

꙱ NIE

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/a Pan/i kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS CoV-2?

꙱ TAK

꙱ NIE

Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał/a Pan/i w rejonach, w których utrzymuje się SARS CoV-2?

꙱ TAK

꙱ NIE

Czy przebywa Pan/i aktualnie na kwarantannie nałożonej z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2?

꙱ TAK

꙱ NIE

 

W przypadku wystąpienia nowych okoliczności dotyczących powyższych pytań, w trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz innych uczestników zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o zaistniałych zmianach.

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

……..……………………………………………………………………..

Data i czytelny podpis

W związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2 wyrażam zgodę na badanie temperatury przy wejściu na teren jednostki na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

……..……………………………………………………………………..

Data i czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie, ul. Poznańska 33, 62-025 Kostrzyn.

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,

 • art. 9 ust. 2 lit. i RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami, wynikająca z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Wielkopolskiego.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasów trwania pandemii, związanej z COVID-19.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

 4. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,

 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

 5. do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 2. Wypełnienie oświadczenia wraz z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury jest wytycznym przeciwepidemicznym Głównego Inspektora Sanitarnego.

 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,