Zapraszamy do składania ofert na wynajem powierzchni reklamowej
na drugiej lub ostatniej stronie miesięcznika „ Kostrzyńskie ABC”.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury przy ulicy Poznańskiej 33; 62-025 Kostrzyn zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni reklamowych w miesięczniku „ Kostrzyńskie ABC”.

1. Powierzchnia reklamowa powinna być wielkości dziewięciu lub osiemnastu modułów.

Reklama w kolorze.

Warunki ogólne:

1. Oferty należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie

ul. Poznańska 33; 62- 025 Kostrzyn do dnia 19.12.2023 r. do godziny 12.00

(o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu ( nie data stempla pocztowego).

Ofertę należy złożyć:

osobiście w siedzibie firmy,

przesłać drogą e-mailową na adres: monikaplesnierowicz@mgok-kostrzyn.pl

lub Pocztą Polską na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury ul. Poznańska 33; 62-025 Kostrzyn.

2. Otwarcie złożonych kopert nastąpi 20.12.2023 roku.

3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4. Minimalna stawka miesięcznego najmu wynosi:

– 9 modułów/ kolor – 276,50,00 zł netto ( słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć zł 50/100)

340,00 zł brutto ( trzysta czterdzieści zł 00/100)

– 18 modułów /kolor – 545,00 zł netto ( słownie: pięćset czterdzieści pięć zł 00/100 )

670,35 zł brutto ( słownie: sześćset siedemdziesiąt zł 35/100)

5. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wybierze ofertę najkorzystniejszą.

6. Jeżeli oferty będą opiewały na taką samą kwotę, decyduje data wpływu formularza ofertowego.

7. Zamawiający maksymalnie w ciągu czterech dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy projekt graficzny reklamy ( według wymogów).

8. Pozostałe opłaty dotyczące projektu i zmiany w reklamie rozliczane będą według zarządzenia

nr 1/2020 dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie.

9. Umowa zawarta zostanie na czas określony – od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

10. Powierzchnie reklamowe mogą być wynajęte pod reklamy informacyjne, których treść nie jest sprzeczna z prawem, nie narusza ogólnie stosowanych norm moralnych lub zasad współżycia społecznego. Wynajmujący może odstąpić od podpisania umowy najmu jeśli wizerunek Najemcy nie jest do pogodzenia z zasadami i celami funkcjonowania Wynajmującego.

11. Wymogi ofertowe:

Oferta (zgodnie z załączonym wzorem) powinna zawierać:

1. Nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu, adres e-mailowy,

2. Wskazanie powierzchni reklamowej.

3. Określenie wielkości reklamy.

4. Oferowana miesięczną stawkę netto.

5. Datę sporządzenia oferty

6. Podpis oferenta

Formularz ofertowy do pobrania.